Kadir Gecesi ile İlgili Ayetler ve Hadisler

AYETLER

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Kadr Süresi, 1-5 

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Ha-mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer gerçekten biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir.

Duhan Süresi, 1-7

O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve  insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır...

Bakara Süresi, 185. Ayetin bir kısmı

Bazı Açıklamalar ve Tefsirlerden Alıntılar:

- Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubi, XVI, 124).

- Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirilen 1. ayetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir.. (bk. Taberi, XXX, 166; Razi, XXXII, 27; Şevkani, V, 554).

- Söz konunu zaman diliminin Kur'an-ı Kerim'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sürede ona "leyletü'l - Kadr" denilmiştir (M. Sait Özervarlı, "Kadr Süresi", DİA, XXIV, 140-141).

- Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkani, V, 555; İbn Aşür, XXX, 459).

- Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. ayetteki "ruh"tan maksat Cebraildir (krş. Şuara 26/193-194).

- Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. manalar verenler de vardır (Razi, XXXII, 34; Şevkani, V, 555).

- Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerden uzaklaşıp mescidde itikafa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürler geçirirdi (Buhari, "İ'tikaf", 1; Müslim, "İ'tikaf", 1-5).

- Diğer kutsal kitapların da içinde indiğine sair rivayetler bulunan (Kurtubi, XVI, 124) ramazan ayında (bk. Bakara 2/185; Kadir 97/1), bazı rivayetlere göre bu ayın son on günü içinde (Kurtubi, XVI, 124) Kur'an nazil olmaya başlamıştır.

- Kur'an'ın indirildiği, bütün hikmetli işlerin icra için görevlilere tebliğ edildiği gecenin, şaban ayı ortasına rastlayan ve sonraları Beraat gecesi diye anılan gece olduğuna dair rivayetler sağlam değildir (Kurtubi, XVI, 125).

- İsra süresinde (17/106) Kur'an'ın bütününden ayrılan parçaların yeri ve zamanı geldikçe Hz. Peygamber'e gönderilmesi "ayırdık" denilerek ifade edilmiştir.

- Duhan Süresi'nin ilk 6 ayetinde Kur'anla ilgili olarak şu önemli nitelik ve özellikler, adeta altları çizilerek açıklanmıştır:

1. Kur'an Allah'ın üzerine yemin edeceği kadar önemli bir kitaptır.

2. Onu Allah göndermiştir.

3. Şerefi ve önemine layık bir mübarek gecede göndermeye başlamıştır.

4. Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler ve kitaplar göndererek kullarına doğru yolu göstermiş, onları uyarmıştır. Kur'an da bu seriden bir rehber, bir irşad ve uyarı kitabıdır.

5. Bütün bu nitelikleriyle o Allah'ın bir rahmetidir; kullarına olan sevgi ve merhametinin eseridir.

HADİSLER

- Hz. Aişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de" şeklinde cevap vermiştir (Tirmizi, "Da'avat", 84; İbn Macei "Dua", 5)

- "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace

- Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Kadir geceleri ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan, onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!" Buhari, Müslim ,Ebu Davud, Tirmizi

- Aişe (r.a)'dan rivayete göre Resullullah (s.a.v) ramazan ayının son on gününde camiye kapanır, ibadete kapanır, ibadete soyunur ve şöyle buyururdu: "Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!" Buhari, Müslim, Tirmizi

- Aişe (r.a)'dan rivayete göre Resullullah (s.a.v) şöyle buyururdu: "Kadir gecesini ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız!" Buhari

Not: Burada verilen bilgiler; Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir V kitabından ve http://www.forumdas.net/mubarek-gun-ve-geceler/kadir-gecesi-ile-ilgili-ayet-hadisler-8110/ adlı bir forum sitesinden alınmıştır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı  Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun Kadir Gecesi Mesajı'nı okumanızı tavsiye ederim: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-7261.aspx

Konularına Göre Ayetler
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !